Regnbädd Nobel

Trög avledning av dagvatten sker oftast i öppna utdragna system och på allmän platsmark. Teknisk utformning som används för en trög avledning är svackdiken, bäckar och kanaler. Vid en samlad fördröjning samlas dagvatten från större avrinningsområden på allmän platsmark och systemen är oftast öppna såsom dammar, våtmarker eller sjöar. I en hållbar dagvattenhantering är målet att efterlikna den naturliga vattencykeln i så stor utsträckning som möjligt. Dagvattnets föroreningsinnehåll är också en viktig aspekt som styr vilken typ av lösning som kan användas.

Under växtsäsongen tar växterna upp fosfor och kväve ur vattnet som de omvandlar till biomassa Beroende på vilka förutsättningar som finns på platsen kan en regnbädd antingen vara designad för att möjliggöra infiltration till den underliggande jorden. Leda vidare vattnet med hjälp av ett dräneringsrör i bottnen eller en kombination av dem båda. Exempel på platser där regnbäddar används med framgång är parkeringsplatser, längs med gator, refuger, privata bostadsområden, industriområden eller andra typer av restytor.

En regnbädd kan beskrivas som en sänkning i landskapet, täckt med vegetation dit dagvatten kan ledas. Konceptet bygger på att efterlikna den naturliga hydrologiska vattencykeln och att ta hand om dagvattnet så nära källan som möjligt. En korrekt konstruerad regnbädd bör kunna infiltrera och rena vatten på liknande sätt som sker i naturliga miljöer. Istället för att leda ner dagvatten i ett underjordiskt ledningssystem kan vattnet ledas till en regnbädd. Konstruktionen består av en yta täckt med vegetation ovan ett preparerat filtermaterial och ett dräneringsrör i bottnen. Delar av vattnet avdunstar till atmosfären, tas upp av växterna, eller infiltreras ner i filtermaterialet. En regnbädd kan i genomsnitt reducera toppflöden med 80 % och totala avrinningsvolymer med 30 %, beroende på storlek och konstruktion. I filtermaterialet renas dagvattnet från föroreningar via kemikaliska, fysikaliska och biologiska processer.

Produktinformation

Benämning Regnbädden med trädets placering på sidan har stödelement av betong.
Artikelnr 4301
AMA-kod DCL
Material Betongelement förstärkta med armeringsjärn. JOM använder s. k grön betong med mindre bindningsmedel.
Mer info Broschyr - Regnbädd
Montage Regnbädden monteras med långsidor och gavel först och sammanfogas med hjälp av armeringsjärn. Stödelementen av betong och stålbalk lyfts sedan ner på plats. Tryckplattor i hörnor kan med fördel användas för att underlätta att få regnbädden jämn. Justeringsramen underlättar för driften när markgaller skall lyftas och återföras till rättplats.
Pris Se prisuppgifter
Rätt till konstruktionsförändringar

Relaterade produkter

Artikelnr Artikel
300100 Tryckplatta för hörn till regnbädd/trädgrop Mer info
300220 Tryckplatta för hörn till regnbädd/trädgrop Mer info
4530 15 Svetsad ram till Regnbädd 3000x1500 mm Mer info
4542 14 Svetsad ram till Regnbädd 4200x1400 mm Mer info
4545 15 Svetsad ram till Regnbädd 4500x1500 mm Mer info
4549 14 Svetsad ram till Regnbädd 4900x1400 mm Mer info
4549 1420 Svetsad ram till Regnbädd 4950x1420 mm Mer info
4552 15 Svetsad ram till Regnbädd 5250x1500 mm Mer info
4556 14 Svetsad ram till Regnbädd 5600x1400 mm Mer info
4556 1420 Svetsad ram till Regnbädd 5660x1420 mm Mer info
474191 Rotbrygga Haga 740x740 Mer info
474991 Rotbrygga Haga 690*690 Mer info
721100 Luftbrunn plan 350x350 EN C250 komplett Mer info
721200 Luftbrunn konkav 350x350 EN C250 komplett Mer info
721300 Luftbrunn plan 380*490 EN D400 komplett Mer info
722000 Kantstensbetäckning till Regnbädd Mer info
722100 Teleskopisk kantstensbetäckning Mer info
LAQ15070 Markgaller Lateral 2.0 1500*1500/680*680 Mer info