Leveransvillkor

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

Allmänna Leveransvillkor gällande för Järn i Offentlig Miljö JOM AB 556257-9523 gällande från 2007-01-01 om inga andra överenskommelser träffats


1.Ansvar för fel
1.1 Köparen skall omgående undersöka produkterna efter mottagen leverans. Eventuella fel skall påtalas skriftligen inom fem (5) dagar från leveranstillfället. Leverantören har inget ansvar för fel som påtalas efter den angivna tidsfristen.
1.2Om Köparen påtalar fel inom föreskriven tid har Leverantören en rätt att inom rimlig tid därefter antingen åtgärda felet eller företa omleverans. Om Leverantören väljer att inte avhjälpa felet eller företa omleverans skall Köparen tillerkännas ett prisavdrag som svarar mot felet. Prisavdraget skall dock högst uppgå till ett belopp som motsvarar fem (5) % av det avtalade priset (exlusive mervärdesskatt) för den felaktiga produkten.
1.3Leverantören lämnar inga garantier och ansvarar inte för fel som uppkommer efter leveranstillfället. Leverantören ansvarar inte heller för skada som åsamkas tredje man på grund av fel i produkterna.
1.4Leverantörens ansvar för fel är begränsat till vad som uttryckligen anges ovan. Köparen får således inte göra andra påföljder gällande mot Leverantören än de ovan angivna.

2.Ansvar vid försening
2.1Om leverans inte sker i tid och förseningen pågått längre än två veckor skall Leverantören utge ett förseningsvite till Köparen motsvarande 0,5 % av det avtalade priset (exklusive mervärdesskatt) för varje påbörjad förseningsvecka därefter. Leverantören skall inte vara skyldig att utge ett sammanlagt förseningsvite på mer än fem (5) % av det avtalade priset (exklusive mervärdesskatt).
2.2Om förseningen pågått längre än fyra veckor får Köparen häva avtalat utan något annat ansvar för Leverantören än att utge förseningsvite enligt ovan. Vid hävning skall Köparen återlämna produkterna till Leverantören samt skall Leverantören betala tillbaka ehållen köpeskilling.
2.3Leverantörens ansvar vid försening är begränsat till vad som uttryckligen anges ovan. Köparen får således inte göra andra påföljder gällande än de ovan angivna.

3.Ägarförbehåll
3.1Leverantören förebehåller sig äganderätten till varorna till full betalning skett. Det innebär att varorna ej får infogas med annat eller på annat sätt förfogas över så äganderätten bryts innan full betalning skett.

4.Ansvar för fel
4.1Leverantören skall vara befriad från ansvar vid underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal om underlåtenheten beror på krig, krigshändelse, upplopp, naturkatastrof, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsbeslut, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet utanför Leverantörens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Leverantören vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.