Framtidens dagvattenhantering

Konsten att fördröja och filtrera dagvatten

Under de närmsta åren kommer många att söka lösningar för att bättre ta hand om dagvatten i våra tätorter. För att fånga vattnet och hålla bädden på plats krävs en korrekt dimensionerad låda.
JOM har utvecklat ett flexibelt system av betongfundament och stålbalkar som möjliggör en unik utformning för varje plats där vattnet skall "fångas". Det är viktigt att använda rätt substrat i bädden för att passa växter och funktion.
En regnbädd för dagvattenhantering verkar som ett naturligt biofilter genom fördröjning och filtrering av dagvatten.

Nacka kommun först ut med JOMs regnbäddskoncept

I Nacka kommun pågår ett stadsutvecklingsprojekt i nära anslutning till Järlasjön som är en recipient för dagvatten. Det är viktigt att sjön skyddas. För kommunen har det varit viktigt att hitta en bra och hållbar lösning för dagvattenhanteringen. Nu installeras JOM regnbäddar på Nobelberget, Sickla Industri Väg samt Värmdövägen. Under projektet har vi jobbat i nära samarbete med Nacka Kommun, projektörer och entreprenörer med gemensamt fokus på att det skall fungera väl för alla parter såsom beställare, utförare samt driften.

JOM har tagit fram två olika storlekar av ett regnbäddsfundament. Ett består av 10 cm breda betongelement, som delvis tar upp en del av den tänkta vattenvolymen i regnbäddslådan. Det andra är en stålram som möjliggör en större volym för dagvatten i lådan.
Nacka kommun har ställt tuffa belastningskrav på regnbädden. Den är täckt med ett markgaller av järn och hela konstruktionen ska kunna klara belastning från till exempel en lastbil.
Fundamenten är 5,5 meter breda, med en trädgrop i mitten. Resten av lådan innehåller substrat av olika sorter.
I samband med utvecklingen av regnbädden har JOM tagit fram ett nytt, smalare markgaller tillsammans med kommunen, som ska minimera risken att fimpar och annat skräp rinner ner i regnbädden. Gallret går också att lyfta på vid behov.

Efter installationen, som blir helt klar med trädplantering och markgaller senare i höst, ska in- och utgående dagvatten mätas och kontrolleras för att se regnbäddens fördröjnings- och reningsförmåga.